Prezentace - nestárnoucí evergreen

Cíle programu:

  • Poskytnout informace potřebné pro efektivní prezentaci
  • Seznámit s možnostmi, jak zaujmout a přesvědčit své posluchače
  • Zdokonalit profesionální image a vystupování
  • Poskytnout individuální zpětnou vazbu účastníkům
  • Připravit individuální program dalšího rozvoje prezentačních, argumentačních a rétorických dovedností

Používané metody a formy práce:

Prezentace je dovednost a dovednostem se můžeme naučit jen tak, že je prakticky provádíme. Celý program je založen na prezentacích jednotlivých účastníků, které jsou vyhodnocovány a spojovány se základními principy účinného prezentování. Minimálně 50% času je věnováno vlastním prezentacím účastníků, dalších 40% představuje diskuze k jednotlivým prezentačním vystoupením a zbývajících 10% zahrnuje výklad, hlasová, artikulační a protistresová cvičení. Při vyhodnocování je používána i videokamera a forma hodnocení videozáznamů.

Obsahové zaměření programu:

  • Zásady a principy efektivní prezentace

Prvky a etapy efektivní prezentace
Struktura prezentace, funkce a smysl jednotlivých částí
Jak posluchači vnímají, co si pamatují, jak upoutat pozornost, zaujmout
Jak udělat věcnou prezentaci poutavější
Význam dobře připravených pomůcek a materiálů – zásady pro písemné materiály a použití technických pomůcek a materiálů
Práce s textem, struktura vět

  • Vlastní prezentace – příprava, realizace, analýza

Technika řeči (intonace, modulace, formulace vět, slovní prostředky k získání zájmu)
Hlasová hygiena, relaxace
Neverbální komunikační prostředky (body language), využití při prezentaci
Význam prvního dojmu, image (oblečení, barvy, neverbální signály, chování)
První kontakt s posluchači, jejich oslovení, zapojení, zaujetí
Zvládání trémy
Příprava na námitky posluchačů
Argumentační minimum
Práce s otázkami a reakce na otázky
Vedení diskuze, zodpovídání otázek (nepříjemných, rušivých)
Jak znovu zaujmout, vtáhnout posluchače do diskuze
Jak rozhýbat otázky, použití řečnických otázek
Ověřování pochopení, zpětná vazby
Jak udržovat pozitivní atmosféru
Moderace
Skupinová, individuální prezentace.

  • Vyhodnocení prezentací – video a zpětná vazba účastníkům
  • Individuální plány rozvoje prezentačních dovedností

Rozsah programu:

Délka programu a jeho členění je závislé na potřebách účastníků a jejich časových možnostech, zkušenostech a znalostech. Optimální počet lidí zahrnutých do programu je 7, maximálně 10 lidí. Doporučená délka programu v rozsahu dvou dnů, které je možné rozdělit na dvě jednodenní setkání.
Je vhodné, pokud si účastníci semináře již na první setkání přinesou připravené prezentace tak, jak je prakticky provádějí s využitím speciálních technických pomůcek (zpětný projektor, power point, video a další).
Každý účastník si vyzkouší dvě prezentace před videokamerou.
Formou konzultace i pro jednotlivce nebo dvojice.
Lektorkou je autorka úspěšné publikace , vydané v roce 2007 nakladatel­stvím Alfa již ve třetím, doplněném a upraveném vydání, zakladatelka dikuzního a řečnického klubu Agora-Praha, o.s.

Podívat se můžete také na článek: Co lze ovládat a zdokonalovat v naší prezentaci.
Do řečnického klubu se můžete zapojit zde.
Desatero efektivní diskuse najdete zde.

  • Odeslat zprávu

Chcete se dozvědět více informací o tomto kurzu?

Rezervovat kurz